U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Privacy & AVG

 

Contact

Molenweide 57

1902 CJ Castricum

0651-677540

E-mail: transvision@casema.nl / info@trans-vision.nl

 

btw nummer: NL001607502B08

 

 

 

 

 

Privacy & AVG

 

Privacy statement Trans Vision

 

 

Dit privacy statement is opgesteld in het kader van de AVG.

 

PRIVACY

 

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een coachtraject.

 

Voor een goede interventie is het noodzakelijk dat een coach/adviseur/psycholoog, verder te noemen; professional, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht. Een dossier bevat aantekeningen over de situatie van een cliënt/coachee/kandidaat en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en interventies.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor begeleiding noodzakelijk zijn en die, na expliciete toestemming van een cliënt/coachee/kandidaat, zijn opgevraagd bij een andere professional.

 

Wij doen ons best om privacy te waarborgen van een van een cliënt/coachee/kandidaat. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met persoonlijke (en eventuele medische) gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens.

 

Een professional heeft als enige toegang tot de gegevens in een dossier van een cliënt/coachee/kandidaat en een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit een dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere professionals te informeren. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van een cliënt/coachee/kandidaat.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens de afwezigheid van een professional.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Daarnaast kan een klein deel van de gegevens uit een dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld.

.

Als vanwege een andere reden gebruik gemaakt gaat worden van gegevens, dan zal een cliënt/coachee/kandidaat expliciet worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.

 

Gegevens in een dossier blijven, zoals in de wet wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE NOTA

 

Op de nota staan de gegevens die voor een opdrachtgever of betalende instantie relevant zijn. Voornamelijk:

 • naam
 • de datum van de interventie
 • een korte omschrijving van de interventie
 • de kosten van de interventie

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op een zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota gedeclareerd kan worden bij een zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de interventie
 • een korte omschrijving van de interventie
 • de kosten van de interventie
 • soms is het vermelden van een BSN of verzekeringsnummer noodzakelijk

 

ANDERE GEGEVENS DIE VERWERKT KUNNEN WORDEN

 

Trans Vision verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • LinkedIn adres
 • Andere voor een traject noodzakelijk gegevens

 

Indien dit in belang is van de begeleiding/interventie kunnen ook de volgende gegevens worden vastgelegd:

 

Financiële gegevens, zoals WW en BWW duur

 • Huisarts
 • Psycholoog
 • Opdrachtgever / Ondersteuner / Projectleider
 • Overige professionals, betrokken bij de cliënt
 • School van een minderjarige cliënt
 • Geslacht, titels, namen van leidinggevenden, (ex-)partners, kind(eren)
 • Projectnummer
 • Projectstatus
 • Initieel probleem, /opdracht
 • (leer)doelen, subdoelen, verwachtingen
 • Financiële gegevens, zoals WW en BWW duur (in loopbaan trajecten, VWNW trajecten en outplacement)
 • cv

 

DOELEINDEN

 

Trans Vision verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk traject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering)
 • Overige professionele activiteiten voor cliënten en opdrachtgevers

 

VERWERKINGSBASIS

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot een traject of interventie. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 

 • De verbetering van diensten
 • De bescherming van financiële belangen
 • Beveiliging en het beheer van systemen

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

 

In het kader van onze dienstverleningkunnen soms persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals testleveranciers of andere derden Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting.

 

Wij zullen uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EER

 

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider; Onedrive van Microsoft. Deze heeft aangegeven te voldoen aan de Europese AVG vereisten.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen, wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN

 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

 

HOE WIJ UW GEGEVENS BEVEILIGEN

 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wijpassende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

PROFILERING

 

Van de informatie die over u wordt verzameld kunnen in voorkomende gevallen analyses worden gemaakt. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan bijvoorbeeld opdrachtgevers door middel van rapportages.

 

UW RECHTEN

 

U heeft het recht om onseen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Franz Maissan

Molenweide 57

1902 CJ Castricum

Franz.Maissan@outlook.com

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

 

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.